ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ

Онлайн худалдааны вэбсайт нь иргэн Э.Оюу-Эрдэний хувийн интернэт худалдааны албан ёсны вэбсайт бөгөөд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг онлайн салбараар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэрэглэгч худалдан авалт хийх, вэбсайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр хэрэгжинэ.

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийн хэрэгжилтэнд иргэн Э.Оюу-Эрдэнэ /цаашид хариуцагч гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид хэрэглэгч гэх/ хамтран хяналт тавина.

НЭГ. ХЭРЭГЛЭГЧ

1.1 Интернэт худалдааны тэмдэгтүүд нь иргэн Э.Оюу-Эрдэний өмч бөгөөд энэхүү вэбсайтын лого, нэр бусад загварыг хуулах, олшруулах, өөр бусад ямар ч зүйлд зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.

1.2 Вэбсайтын ажиллагаа, түүний аюулгүй байдал, интэрнэт худалдааны хэрэглэгчдийн мэдээллийн нууцлалыг хариуцагч бүрэн хариуцна.

1.3 Байгууллага вэбсайтын мэдээллийн шинэчлэл, үнийн шинэчлэл, урамшуулал болон шинэ үйлчилгээний мэдээлэл зэргийг бүрэн хариуцна.

1.4 Хэрэглэгчийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд хэрэглэгч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

1.5 Хэрэглэгч нэгэн зэрэг хэдэн ч худалдан авалт хийх боломжтой.

1.6 Хэрэглэгч худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнээ албаны болон гэрийн хаягаар хүргүүлэх эрхтэй.

 

ХОЁР. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

2.1 Үйлчилгээ идэвхжих, бараа хүргэх хугацаа:

Хүргэлтийн цагийн хуваарийн дагуу 24 цагийн дотор хүргэгдэнэ. Хүргэх хаягаас шалтгаалан хүргэлтийн цаг өөрчлөгдөж болно. Мөн тухайн барааны, овор хэмжээ, жингээс хамааран үйлчилгээ идэвхжих болон хүргэлт хийх хугацаа өөр өөр байх боломжтой.

ГУРАВ. ХҮРГЭЛТ

3.1 Бүх бараа бүтээгдэхүүнийг манай албан ёсны ажилчид хүргэнэ.

3.2 Хүргэлт хотын А болон Б бүсэд 24 цаг, хөдөө орон нутагт ажлын 2-7 хоногт багтан хийгдэнэ.

3.3 Хүргэлт өдөр бүр 09:00-21:00 цагийн хооронд хийгдэх бөгөөд хэрэв тухайн барааг ажлын өдрийн 19:00 – аас хойш захиалсан бол маргааш өглөө нь хүргэж өгнө.

3.4 Хэрэглэгч хүргүүлэх хаяг, холбоо барих утасны дугаараа  үнэн зөв бөглөх үүрэгтэй ба хүргэлт хийгдэх цагаар утсаа нээлттэй байлгах, хаяган дээрээ байх шаардлагатай.

3.5 Хэрэглэгч барааг хүлээн авахдаа бичиг баримтаа хүргэлтийн ажилтанд шалгуулна.

3.6 Тухайн барааны хүргэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг худалдан авсан и-мэйл хаяг руу тогтмол илгээгдэх ба харин хэрэглэгч өөрийн захиалгын түүх дотроосоо харах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлд худалдаалагдсан бараа хэзээ хүргэлтэнд гарсан болон хэдэн цагт хүргэгдсэн талаарх мэдээ багтана.

ДӨРӨВ. БАРИМТЖУУЛАЛТ

4.1 Бүх гүйлгээ, шилжүүлэг, бараа түгээлтийг хувийн нэр бүхий тамгатай баримтан дээр үндэслэн хийнэ.

4.2 Хэрэглэгч барааг хувийн тамга бүхий баримтын хамт хүлээн авна.

4.3 Баримт нь бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалт хийсэн цорын ганц баталгаа болно.

ТАВ. БАРАА БУЦААХ НӨХЦӨЛ

5.1 egoods.mn вэбсайтнаас худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг буцаах тохиолдолд хэрэглэгчийн зөвлөхийн ажлын цагийн хуваариас хамаараад хүргэлт эхлэхээс өмнө утсаар буюу чатаар холбогдон буцаах хүсэлтээ мэдэгдэх боломжтой. Энэ тохиолдолд банкны шимтгэлийг хэрэглэгчийн төлбөрөөс суутгана.

5.2 Худалдан авагч барааг хүлээн авснаас хойш 24 цагаас дотор дараах 5.1 заалтын дагуу барааг буцаах буюу солиулах боломжтой.

5.3 Хэрэглэгч худалдан авсан бараагаа огт авахгүй буцаах үед худалдан авалтын нийт үнийн дүнгийн 5% хувийг хэрэглэгчээс авна. (Холбогдон гарах хүргэлтийн зардал болон бусад зардлууд орно)

5.4 Худалдан авсан бараагаа ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээр солих боломжтой ба дахин хүргэлтийн зардлыг хэрэглэгч нэмж төлнө.

5.5 egoods.mn  вэбсайтын бараа бүтээгдэхүүн байнга өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж байдаг тул худалдан авагчийн авсан бараа дууссан тохиолдолд хэрэглэгчдэд мэдэгдэн барааны төлбөрийг нь дансанд нь банкны шимтгэл суутгахгүйгээр буцаана.

ЗУРГАА. БУСАД

6.1 Энэхүү гэрээний заалтууд нь өөрчлөгдөх боломжтой бөгөөд өөрчлөлтийг хэрэглэгчид мэдэгдэх үүрэг хүлээхгүй.

Top